Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 ï DECEMBER i8co;

Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek tot informatie.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misiïve van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 17 November 1.1. , fub No. »|4fj en den 20 daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen; houdende , ingevolge van , en ter voldoeninge aan het Decreet van den 8 October te vooren, deszeifs confideratien en advis, op de Requeste van Johannes H. Smit, woonende, te Noordbroek, in het voormalig Gewest Stad en Landen daarby, gemunieerd, met favorable brieven van voorfchryvinge van het Plaatfelyk Beftuur van Zuidbroek , verzogt hebbende , Peifteenen in zyn Rogge Molen te mogen leggen.

En de tweede en derde leezing van voorfe. Misfive op den 2,6 November 1.1. en heden gefchied zynde.

Heeft de Vergadering, conform het advis van het bovengemeld Bewind, bejlooten , des voornoemden Suppliants verzoek by deezen te accordeeren, en dienvolgende aan denzelven te permitteeren, dat hy Peifteenen in zyne Rogge Molen legge. ' En zal Extract deezes, met byvoeging van de voorfz. Requeste en Bylagen in originali, worden gezonden aan het Uitroerend Bewind der Bataaffche Republiek, om hier aan de nodige executie te geven. • . : :.

Zullende dit befluit, overeenkomftig het 60 Art. der Suaatregeling, ' ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer met en benevens voorfchreeve Misfive en Requeste in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re-

Sluiten