is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 DECEMBER 1800. 8£

voorfz, Requeste en Bylagen in originali, worden' gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om hier aan de nodige executie te geven.

Zullende dit befluit, overeenkomftig het 60 Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens voorfz. Misfive en Requeste in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over de Requeste van Franciscus Hekmeyer Junior, Procureur voor den Hove van Juftiüe over het voormalig Gewest Utrecht, den 24 November 1. ], ter deezer Vergadering voor de eerflemaal geleezen, daarby gemunieerd met favorable brieven van voorfchryving van Praefident en Raaden van den gemelden Hove , verzogt hebbende brieven van creatie als Notaris.

En de wecde en derde leezing van voorfz. Requeste op den 27 der gemelde maand November en heden gefcnied zynde.

Heeft de Vergadering beflooten, het onderhavig verzoek mitsdeezen te accordeeren, en dienvolgende ten behoeve van voornoemden Requestrant de door hem verzogte brieven van creatie als Notaris in behoorlyke forma te doen depecheeren.

En zal Extract deezes, met byvoeging van de voorfz. Requeste en Bylagen in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om hier aan de nodige executie te geven.

Zullende dit befluit, overeenkomftig het 60 Articul der Staatsregeling, ter fanctie worden gezonden aan de Tweede Kamer , met en benevens voorfchreeve Requeste en Bykige in originali.

Na-