is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|<# 4 DECE M BER 1800.

welke voorheen her. derde Lid van Stads Rcgecring uumaakten, en hebbende, voor zo verre men weet, cn' heeft kunnen naargaan, voorfz. gewezene Ambachten geene vaste fondfen bezeten, en eindelyk

4. Eene Misfive van de Municipaliteit der Stad Heusden, gefchreeven aldaar den 8 December 1798, daar hy kennis gevende van het ontbinden van de aldaar Èeflaan hebbende Gilden, en van het aanftellcn van Provifioneele Commisfarisfen aldaar, welke vandebewindvoerendc Perfoonen van die beftaan hebbende Gilden en Corporaticn, alle Effecten, Boeken, Chartrés en Papieren, dc Gilden conccrncerende, by inventarisfen hebben overgenomen, het geen in verzekerde bewaaringe is gebragt, voords van den aart cn gcfteldheid van die vernietigde Gilden eenige opcningc gevende; cn eindelyk verhaalende , dat de Gilden aldaar geene Effecten of fondfen, (uitgezonderd het Smits Gild, dat eenige oude Obligatien heeft .zonder waarde, benevens eenige kleine renten aldaar vernield) bezitten, en dus alleen maar van uitkoop gelden, ftcrfgevallcn en jaarlykfchc contribtitien beftonden, welke ookjaarlyks op eenen beftemden dag verteerd wierden, als mede dat hy dc respective Gilden, of Corporaticn geene contante gelden gevonden wierden, maar welby het Schippers Gild eenige weinige fchulden.

Verfcheide bezigheden van onderfcheiden aart hebben aanleiding gegeven, dat uwe Commisfie nu eerst omtrent dceze Misfives Ulieder aandacht eenige oogen blikken meent tc moeten bepaalen, en Ulieden in confideratie te moeten geven, om, daar door deeze Municipaliteit niet volledig aan de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 5 October 1798 , is voldaan , daar op het Rapport van Uwe perfoneele Commisfie in het byzonder dc Municipaliteit van Zutphcn door het Uitvaerend Bewind der Bataaffche Republiek, volgens befluit van deeze Kamer van den 8 Maart 1799, is aan gefchreeven, om alle zodanige Gilden en Corporaticn, aldaar gefubfifteerd hebbende , te ontbinden, en daar over perfo-

nee-