Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 4 DECEMBER 1S00.

de a&iterftalleh deswegen voldoen , en met de be* taaling jaarlyks te concinuceren.

En dc tweede en derde leezing van het eerfte gedeelte van voorfchreeve Misüve op den i deezer gefchied zynde,

Is gedecreteerd, dezelve met de gemelde Requeste in originali te ftellen in handen van den Burger Repnefentapt van den Braak, en verdere, byDecreet van den 26 November li 1., Gecommitteerden ten examen van den voordragt , by de onderhavige Misfive gedaan, om deswegen der Vergadering te dienen van confideratien en advis.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , gefchreeven alhier den 22 November laatstleden , fub No. en den 26 daaraanvolgende ter deezer Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van ,. en ter voldoening aan hec Decreet van den 20 October tc vooren, deszeifs confideratien en advis op de Requeste van Ceorge Lundin, woonende te Hoorn .- daarby verzogt hebbende, dat de Mudicipaiiteit aldaar mogt worden aangefchrceven, hem Suppliant in het Stemregister in te lchryven, ten éincTe hy niet langer zoude verftooken blyven van het penfioen , het welk hem als gepenfioneerd Capitein in dienst deezer Republiek, was geaccordeerd.

En de tweede en derde leezing van voorfz. Misfive op den 1 deezer en heden gefchied zynde.

Is gedecreteerd, dezelve met de gemelde Requeste in originali te ftellen in ban Jen van dènlVurger Repraefentant de Scnnaviile, en verdere Gecommitteerden ten examen der Requesten van Burgers, zich beklaagende over de berooving van derzei-

Sluiten