Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4lé to DECEMBER. 1800.

genoegzaam zal zyn, tot vinding |van ruim

ƒ5000: ,-

En zyn voorfz. Decreeten aangenomen voor Notificatie , zullende dezelve ter 1 Secretarye deezer (Vergadering worden gedeponeerd.

Is o-eleezen eene Misfive van hec Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier den 6 deezer, fub NcHSi houdende, ingevolge van, en ter voldoening aan het Decreet van den 3 o November laatstleden, deszeifs confideratien en advis gd de Requeste van Jan Hendrik van der My//, gepenfioneerd Lieutenant-Colonel in dienst deezer Republiek, woonende te Rotterdam , verzogt hebbende dat 't het Vertegenwoordigend Lichaam mogte behaagen ,h'em Suppliant te willen eximeeren van £g boete', waarin hy door de Commisfie van Onderzoek naar den rigtigen opbrengst in de relpective Geldheffingen over den vierden Ring van het Departement van de Delf, wegens het te laat tourneren van zyn verfchuldigde in den tweeden Tertkvrl der Geldheffing van 30 November 179» was recondemneerd , of indien onverhoopt aan zyn voorfz. verzoek niet mogt worden voldaan , aldan aan hem te willen accordeeren uitftel van betaa^ W deswegen voor den tyd van zes maanden, of voor zo veel meerderen of minderen tyd, als beoordeeld zou worden te behooren. b En tendeerende hetzelve advis , om het onderhavig verzoek te accordeeren. .

En is goedoevonden en verftaan, de tweede leezing van voorfchreeve Misfive te bepaalen op aanftaanÜen Maandag 15 December.

Is geleezen eene Misfive van liet UitvoerendJ^e-

Sluiten