Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-2 DECEMBER 1800. 88£

hingen tc beleggen in alle zulke Rentengevcnde Effecten , als het meest met het belang van , cn tot dé mee«tc tiitkeering aan de oude en verarmde Lcdemaaten overeenkomt.

Alles echter onder deeze fpeciaale bèpaaling, dat zo wel de verkoop van het hier vooreni-taande', als dc aankoop der EÜ'ecten, moet gefchieden onder fpeciaai toevoorzicht en met ovCrlcg der Municipaliteit van Rotterdam, cn dat na den afloop van het verrichtte ia düezèn zal worden kennis gegeven aan de Eerfte Ka~ mtr van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks,

En zal Extract deezes, mót byvoeging van voorfchreeve Requeste, in originali, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataafiche Republiek , zo tot informatie, als om daar van aan de Municioaliteit van Rotterdam cn provifioneeie Commisfarisfen van het gewezen Kuipers cn Wynkuipers Gild te Rotterdam voorn., relpcctivelyk kennis te geven.

Zullende dit befluit , overeenkomfrig Art. 60 der Staatsregeling , ter ianctie worden gezonden aan de Tweede Hamer, met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en de daar toe betreklyk zynde Re-* qtiesce in originali.

U. J. Huber. C. Scheffer. Fr. Guljé. Ij. van den Braak, A. J. Verbeek,

En is goedgevonden en verftaan, de tweede leezing van het voorfchreeven Rapport te bepaalen op Dingsdag, den 30 December,

De Commisfie tot de Kerkelyke Zaaken, by Decreet van den 4 December laatstleden , verzogt zynde der Vergadering te advifeeren op de iri

der*

Sluiten