is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

zoodanig worden geprocedeerd als by de dikwils vermelde Publicatiën tegens die geene welke zonder Declaratoir bevonden mogt worden is oinfchree^cn.

En eindelyk zullen de Declaratoiren jaarlyks moeten worden vernieuwd , en niemand anders dan met de voorfchreeve Declaratoiren voorzien , ( de Jaarmarkten echter altyd uitgezonderd,) door eene of andere Municipaliteit tot het uitveilen of verkoopen van eenige Goederen mogen worde» toegelaten; ten welke einde de Officieren én Justicieren fpeciaai en op derzelver verantwoordelykheid worden gelast, ten ftiptfte toetezien en tegens de Overtreeders zonder de minde verfchooning ten fterkfte te procedeeren.

Blyvende voor het overige de Publicatiën van 31 January en 16 Augustus 1799., uitgezonderd de hier voorvermelde veranderingen,in derzelver voile kragt en waarde.

Lit. A.

Wy Ondergeteekenden en . .. .

beiden Leden der Municipaliteit te ...... ver-

klaaren by deeze plechtig, dat wy wel kennen den hier meede Ondergeteekende Burger Ingezetenen onzer Gemeente en zeker te weeten dat denzelve, met zyn Huisgezin, .... zins een geruime

tyd althans geduurende de laatlte twaalf Maanden heeft gewoond binnen deeze onze Gemeente, alwaar hy zyn beltaan vind met het verkoopen van

dat al verder dezelve . zich in Per¬

foon heeft vervoegd voor de Municipaliteit alhier, en verzogt en geobtineerd het Declaratoir dat wy by deeze op fpeciale last van gemelde Municipaliteit aan hem afgeven , ende zulks nadat hy, by Schriftelyke Acte in de Notulen

van den geïnfereerd, heeft verklaard,

binnen deeze Gemeente en nergens anders buiten deeze Republiek zyn Domicilium , voor zich of zyn Huisgezin, in het afgeloopen jaar heeft gehouden, nog thans houdt; en zich geduurende dien tyd heeft onderworpen, aan het dragen van alle reëele en perfoneele Lasten door de refp-.'ctive Burgers en Ingezetenen, naar derzelver (laat en vermogen opgebragt of in het vervolg optebreugen; en waar door hy diensvolgens zich behoorlyk van deszelfs pligt heeft gekweeten.

A 4 E»