Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M DECEMBER i&jo. t00p

6ln.de hunne fchaden en nadeelen te voor komen, door zich te expliceercn, wat het Vertegenwoordigend Lichaam omtrent het beftaan der Caslen en de Fondfcn der ge wezene Gilden zal komen te bepaalen en vast tö ftellen; dit Request op den. 12 deezer maand December ter deezer Vergadering ingekomen wierdt, by befluit van dien dag, gefteld in handen van uwe Medeleden van den Braak, en verdere Gecommitteerden tot het werk der vernietigde Gilden, met last om Ul. desaangaande te dienen van confideratien en advis. Dezelve Gecommitteerden, altoos gereed om aan uwen refpectablen wil te gehoorzaamen, zullen zich ook in deezen niet onttrekken,fchoon zy niet kunnen ontkennen dat wanneer zy in de noodzaakelykheid worden gefteld telkens op aanvrage van eenige Leden der gewezene Gilden van confideratien en advis te dienen, hunne vce;vuldige werkzaamheden niet weinig zullen vermeerderd worden.

De reden dan, die de Requestranten aanleiding heeft gegeven tot het inleveren van dit Request, fchynt voornamenlyk veroorzaakt, door dat provifioneeie Commisiarislen aan de Leden van het gewezen Gild hebben rond gezonden het Billiet hier voor breederomfchreeven, en dit Billiet is hoogwaarfchynelyk zyn ooriprorg verfchuldigd aan het door ons uitgebragt Rapport, op den 24 Nov. 1.1., op de Requeste van proviiioneele Commisfarisfen van dat gewezen Gild; deezeCommisfarisfcn hadden zich by twee onderfcheidene Requesten aan het Vertegenwoordigend Lichaam geadresfeerd, onder meerder Qualificatie verzoekende omme ter af betaaling van eenige fchulden gequaüficeerd te worden tot den verkoop van Effecten; by die gelegenheid hadden uwe Gecommitteerden voorgefteld, eene opgaaf der fchulden te vorderen, als ook eene meer gedetailleerde opening, van waar zy in derzelver qualiteit zulk eene aanzienelyke fomma vari diverfen hadden te pratendeeren; daar door bleek het Ul. dat die prtetenfie uit achterftallige Contributien voordfproot, en dit deedt uwe Commisfie by hec

Sluiten