Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DECEMBER 1800. 1011

genwoordigcnd Lichaam zich omtrent het beftaan der Casfen en Fondfen der gewezene Gilden, en het recht en de verpligcingen zo der provifioneeie Commisiarisfen, als der refpective Leden of Gildebroeders finaal gelieve te expliceeren.

Het zal niet nodig wezen, dat uweGecommittcerden,Burgers Repraefentanten! zich hier ontfchuldigcn,dat er na verloop van meer dan twee jaaren geen voordragt van hunnent wege is gedaan omtrent liet geene aangaande de gewezene Gilde Casfen behoorde gearresteerd te worden, Gyl. weet hoe onaangenaam het voor hun zelf is, dat 'er nog zo veele Municipaliteiten gevonden worden, welke tot hier toe nalaatig zyn gebleeven, de gerequireerde opgaaven der refpective gewezene Gilden, onder hun resforteerende, op te geven; Gyl. weet, hoe deeze Commisfie kort na de zitting neming van het Vertegenwoordigend Lichaam reeds het voorftel deedt, <- n de onuerfelieine Municipaliteiten by Publicatie te gelasten de refpective ftaaten dier Corporatien in te aenden, hoe zulks by Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek^ op den ,5 October 179.8 heeft plaats gehad, hoe op aandrang van uwe Commislie nader de nalaatigen zyn gelast ai nog te voldoen, hoe eindelyk wy aan Ul. op den 13 Novemberlaacstleden hebben moeten proponeeren om door he: Uitvoerend Bewind der Bataafiche Republiek de refpective Departementaale Beftuuren aan tefchryven, de Municipaliteiten onder hun reelortecrer.de, cn welke al nog nalaatig waren gebleeven om aan den hun opgelegden pligc te voldoen , binnen zekerm tydte conftringecren, zodanig dat dezelve daar door in Haat waren, een en ander voor den 31 deezer loopende maand in te zenden; offchoon wy nu verlangen, dat dit laatfte middel van een beter effect zal zyn als dc voorigen, zo fpreekt het echter van zelf, da: daar'er nog meer als" dc helft van alle de Municipaliteiten. deezer Republiek moeten voldoen, er een geruime tyd zal nodig zyn, omaanUl. dien voordra ft .edoen, welke Gyl. en wy met deeze gcncraaic^opeisfching beSss 3 ' doeld

Sluiten