is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P64 23 DECEMBER i3oo<

En de tweede en derde leezing daar van op den 19 daar aan volgende en heden gefchied zynde.

Heefc de Vergadering, zich mee hec daarby ■voorgeflagen Concepc - befluit conformeerende ook aldus bejlooten.

De Eerfte Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende hec Rapport haarer peribneele Commisfie , by befluit van den 10 November laatstleden gelast, der Vergadering re dienen van confideratien en advis, op de Requeste van de Weduwe Hulzer, en anderen , woonende te -Amflerdam, verzogt hebbende voorziening tegen het uitventen en verkoopen van al zulte Goederen , als door Vreemdelingen by continuatie, niet tegenftaan j.e de Publicatiën daaromtrent gearresteerd, zo langs de Buizen als anderszints ter verkoop worden aangeboden.

Overweegende, dat de Publicatiën door het Uitvoerend Bevind der Bataaffche Republiek j de dato 31 january en t<5 AugOstus 1799 , tegen de Ventïageryen geëmaneerd , veele goede voorzorgen behck.er, , en dat aileen misbruik de oorzaak is van het merklyk nadeel, dat de Ingezetenen door vreemde Kooplieden, buiten deeze Republiek woonachtig i wordt cöegeBragt.

Overweegende, dat nien zo veel mooglvk is, dkrge.yke misbruiken moet trachten te voorkomen, en Qai 'het belang en de welvaart der neeringdoende Ingezetenen vordert, dat men door meerdere vo rzicnmgcn tegengaat het ongeluk , dat veelen door ee è al te groote töegèvenheid dreigt.

Overweegende, dat oifchoon het 50 Articul der

Bur-