is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•£■ 423 >

op het ftuk, het welk in 't midden Hond, en dekt met de handen de beide laatgaten der twee anderen — op dit bed van eer werd hij door vier kogels zijner eigen Soldaaten doorfchooten. Hij kende de moordenaars , en wijgerde dezelve te noemen , zelfs tegen zijn eigen vader, welke hem eene diepeililzwijgenheid beloofde. Geene natie heeft fneller gevoel van het edele en groote, dan de franfche; het ganfche rijk wedergalmde van de silles deugden; men noemde hem den fianfchen

decius, den tweeden assas alle pogingen, om

hem te behouden, waren vergeefsch, na een lijden

van 14 dagen werd zijn been afgezet, zonder dat hij door iemand vast wilde gehouden woiden; — onverminderd dit alles , was zijn dood onvermijdelijk ,• de geestrijke, welke hem op zijn doodbed bijftond, zeide: „ ik zie, nevens de ganfche natie, treurig, zulk een grooten man, een held, als het offer zijnes moeds, in den bloei zijnes levens, fteryen." „ Wat fpreekt gij van grootheid," andwoordde de ftervende: „ Gij, een dienaar Gods, voor Wien alle menfchen gelijk zijn? ik ben een burger, welke zijne broeders poogde te redden. Ik fterf zonder fmarte , wijl ik voor het vaderland fterve."

De gedachte Opera werd nog voor zijn dood uitgevoerd, telkens was het gebouw opgepropt vol. De daad was te nieuw, dan dat 'er eenige dichterlijke verandering in konde gebragt worden; zulks behoefde ook niet; de naakte waarheid deed meer, dan de kunst vermogt. — De ingemengde aria's waren onbeduidend; nog minder was de muziek, dan de decoratien waren zoo veel te fchooncr, zoo veel te roerender was het gevegtzelve; men verbeeldde zich bij de weezenlijke manmvre tegenD d 4 woor-