Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<. 5 >

maals alleen de opperheerfchappij des Eilands onder zich, en het is waarfchijnlijk hier door, dat de zeelieden dit land, nu Celebes, (dan deze naam voert het koningrijk Boni ook,) dan Macasfar genoemd hebben.

Zonder ons met eene natuurkundige befcbnjving des lands, als buiten ons bedek zijnde, in te laaten, zij het genoeg, alleen aan te merken, dat veelvuldige berichten den inwendigen toeftand van hetzelve zeer verheffen • vooral fchildert men Macasfar met behaaglijke verwen af.

Het Koningrijk Celebes ligt in het Noordelijke Deel des Eilands , deszelfs hoofdftad draagt den Indifchen naam Boni, dezelfde, welken men aan dat geheele Koningrijk geeft; intusfchen is het zelve zoo weinig be« kend, dat de berichten van het zelve gebrekkig en weinig te vertrouwen zijn.

Veel bekender daar tegen is het Koningrijk Macasfar, gelegen in het zuidelijk deel des Eilands, vc eren de de hoofdftad denzelfden naam. De reisbefchrijvers fchilderen het af, als eene fchoone, groote en zeer volkrijke plaats; men ziet in dezelve veele en zeer breeds ftraaten, welke op beide zijden met zwaare boomen bezet zijn ; deze boomen worden door de Jnwooners zeer zorgvuldig onderhouden, wijl zij derzelver huizen niet alleen fcbaduw geeven , maar ook den voorbijganger tegen de hette des daags befchermcn.

Buiten'het koninglijk paleis en eenige Moskeê'n, welke van fteen zijn, ziet men in de ganfche ftad geene, dan houten en met allerlei verwen opgefierde, huizen, welke echter allen vrij wel gebouwd zijn. Het grootfte dezer gebouwen is niet boven de 24 of 30 voeten lang, en 12 voeten breed; zij hebben zeer fmalle vengfters, en de daken zijn met groote boombladen gedekt, welk zoo A 3 dik

Sluiten