Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 329 >

punt ter beraadflaging was, de Germaanen aanzette. »*J Van de plaats, waar deze vergaderingen gehouden werden, kan men niets zekers zeggen, dan alleen, dat de. zelve onder den open hemel gehouden werden. Bij de Semnonen was het een woud; bij andere volken zullen

het nu groote weiden, nu bosfchen over het alge"

meen groote vlakten geweest zijn. De Franken noem. den deze oorden Campus Martius of Modius in laterea tijd.

In deze vergaderingen verfcheenen de koning of voorftander des ftaats, priesters, welke ftilte en orde bewaarden , de Edelingi of Edelen, welke den voordrage

deeden, en de vrijgeboorenen of weerbaaren. De

vrijgelaatenen waren uitgeflooten — allen verfcheenen zij gewapend. ,

De vrijheid dezes volks heeft dit kwaad gevolg, zegt tacitus, dat nimmer de ganfche natie, overeenkomftig het opontbod, zich op één tijd te famen bevindt; door het marren der aankomenden gaat doorgaands de tweede en derde dag voorbij. — Schijnt hun de verga dering talrijk genoeg, dan zet men zich gewapend ne. der; — de priesters gebieden ftilte, en mogen zich zelfs van dwangmiddelen bedienen. Hierop laat de vorst of een edele, naar den rang, welke hem ouderdom, adel, oorlogsroem, fpreektalent verfchaffen, meer door kragt van overreding, dan door beveelend geweld, zich hooren. Op den voordragt volgt een afkeurend gemurmel of het te faamen kletteren van lanfen en fchilden, naar maate het voorftel verworpen wordt of góedkeuring vindt. Wapengeklank is het roemrijkst teken der goedkeuring. — Men kon ook bij deze volksvergaderingen klagten inbrengen, waar lijf en leven in X S ber

Sluiten