Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

een vermogt nog bij den Godsdienst, noch bij de dagvaarten verfchijnen. r— Uit dien hoofde hebben

veelen, aan het einde des flags met den fïrop een einde aan hunne fchande gemaakt. ——— En deze orde was noodzaaklijk, uit hoofde hunner wijze van flag leveren. In fmaldeelen te faam gedrongen, van

alle zijden met fchilden bedekt , drongen zij op den vijand in; dus was hun het fchild onontbeerlijker, dan zwaarden, lanfen of harnasfen; immers, verloor men het fchild, dan was'er oogenbliklijk eeneopening, eene gaping en dus plaats voor den vijand om door te drin« pen en wanorde te veroorzaaken.

Zij vormden dan zoo als wij zeiden, dicht in een gedrongen bataillons; Caifar noemt dezelve Plialanges , rondom met fchilden bedekt, waarop de woede des vijanös afftuitte; deze fmaldeelen werden niet ordeloos en op goed geluk gevormd, maar overeenkomftig da groote der krijgsknegtén , der bijzondere horden , oord , ftam of verwantfehap. De Ariërs koozen donkere nachten ten aanval, om in de duisternis, metiiunne zwarte fchilden en zwart geverwde lichaamen, voor den vijanden , even als de nachtfpooken , verfchriklijk te zijn. Bij den te rugtocht werden de hoofden der verflaagen vijanden aan de paarden gehangen. En dezen bloedigen buit , even als de koppen der dieren, op de jagt verkreegen, aan de huizen genageld.

AANMOEDIGING fTER DAPPERHEID.

Bij de flagen der Germaanen trokken vrouwen en kinderen — de ganfche natie — mede te velde. De A 3 vrou-

Sluiten