is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6g >

BODSDIENS T.

De heerfchende Godsdienst der Arabieren is, zoo als bekendis, de Muhamedaanfche. 'Er zijn echter in deze, even als in alle andere Godsdienften, verfcheiden orden, waaronder de Sunni, tot welke zich de turken, en de Sckia, tot welke de perfen zich rekenen, de voornaamften zijn,.

De arabieren zoeken, noch door goede woorden, noch door dwang , profelijten te maaken, uitgezonderd fomtijds bij hunne gekochte flaaven. Zij zijn echter, ingevolge hunnen Koran, gehouden, die geenen te befchermen, welke hunnen Godsdienst aanneemen. 'Er werden bij hun ook Christenen , Jooden en andere religiën geduld.

OFVOEDINO.

De opvoeding der Arabieren is zeer van de onze onderfcheiden. Zij laaten hunne zoonen 4- 5 jaaren in de Harem of bij de vrouwen en aldaar vermaaken zij zich , geduurende dien tijd , even als de kinderen dereuropeërs; zoodra zij echter uit de Harem komen, moeten zij zich gewennen , ernftig te denken en te fpreeken en ganfche dagen bij hunnen vader doorbrengen, wanneer deze geen E 3 bij.