is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exx Vooxafsp*.aaicI

w-el-als een nieuw getuigenis myner eerbiedige verknagtheid aan Uw Perfoon. Heeft het in de famenftelling dezerSchets myn doel geweest de oorzaaken en de bewerkers der ysfelykfte rampen , die onze Republiek overftelpen, aan te wyzen, —. heeft dat het doel uitgeleverd om voor het oog van geheel Europa en voor die van het Nageflacht te rechtvaardigen onze Achtbaare en ysfelyk gelasterde Regenten, — en de meefte onzer Stedelyke, zelfs Söuveraine Vergaderingen,insgelyks gelasterd,gehoond,en gefcholden,zo dikwyls de Antipatriotfche Cabaal in dezelve geene Meerderheid konde vinden welke haare inzichten was toegedaan , indien

het doelwit, zeg ik, geweest heeft onze geheele Natie te rechtvaardigen, zo was het ook het doel om tevens Uwe Hoogheid te zuiveren van alle hoonende verdenking, en van alle valfche.aantyging. Ik heb getragt aan. te toonen dat de zwaarfte fouten van Uw Bewind, dat de buitenfpoorigfte misbruiken van Uw gezag, niet anders geweest zyn, dan de uitwerkfels van de flegte grondbeginfels,-;-die men U in de jeugd heeft ingeboefemd, van de verblindheid, waar isv7 ; £■■»• in

fcliryven: Maar vermits myne Vrienden fcbyfieri te bet'.eeren dat ik my by het Publiek voor deszelfi Schryver erkende 20 wel als van deeze Schets, heb ik my as» «unveiiangen overgegeeven.