Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schets 'van è e fr

Onze Grens-ftcden waren volmaakt Weerloos i en in zo bidaaglyken' toeftand, dat de vyand,vari wat kant hy zig ook vertoonde,, onwecrftaanbaar was ; kortom men wist geenerlei plaats, welke toen tot eene Verzekerde legging of Wyk-plaats voor liet Leger van dén Staat kon dienen O). Daar nu eerie Republiek als dé Onze geene matige Legers ten velde kan voeren , met gëehe' zugt naar veroveringen is bezield, die in geeneh Oorlog moet treden , dan öra zig te verwéeren , en welker veiligheid niet minder in den goeden.ftaat haarer Grèns;beden is gelegen, dan in het' aantal haarer Trouppes, waarom hebben dan zulkeri , die , Onder voorwendzcl eener uiterfte noodzaaklykbeid, om ons aan de Landzyde in weerbaaren ftaat te ftellen, met zo veel yver , en zo veele heeren de Vermeerdering van Trouppes eischten, Ook niet eveneens, ten minften op de reparat':è der Frontieren , en de verzorging der Ma'>;azynen en Arfenaalen aangedrongen ? Of Was bun de deerniswaardige gefteldheid dier Frontieren en Magazynen onbewust? Was hun de noodzaaklyheid van derzelver verzorging onbekend ? *# Neen: — Maar' 'de ïnvlo'edmaa-y ,Jy- •-• n <oii utlpar, ken-

(o) Ditzelfde is Zedert dien tyd ook gezegt door den Generaal du Moulin, in zyneu Brief aan den- B,aad vil Staat, in dato 2. January 1784.

Sluiten