is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot Tafiuki, 7<*

Zie daar dan, Doorluchtigste Vorst, de 5% Oorlogfchepen, die wy in Commisfie hadden, toen het Engeland goeddagt met de Republiek in fcheuring te komen j en volgens my , na zo even aangevoerde Lyst, bleven 'er na den 15 December 1780. van die Schepen vyfendertig in onze Havenen. Maar deze waren juist niet alle volkomen gereed, of geheel toegerust! En hoe zeer onzen toenmaaligen hachlyken ftaat op h hoogfte was, bevlytigde imen zig weinig meer dan te voren, om ze in ftaat te brengen ter verrigting van 't geen'er de Natie van verwagtte. Eveneens was het gelelegen met de Schepen, die nog overig waren om in dienst gefteld te worden ; gelyk ook met de nieuwe Schepen , die in aanbouw waren. Noch het begoochelend woordenfpel der Stelleren van Uwer Hoogheids Memorie, noch de opgegeeven redenen in de Raporten, door onze Admiraliteiten in de Maanden van Augustus en September 1781 aan Hunne Hoog Mog. overgeleverd, zullen ten eeuwige dage •nook bewyzen, dat, boven zekere vreemde oorzaaken , waarvan ik hier niets reppe, 'er in? het bewind van'al wat onze Zeemagt betrof, niet ten minften heeft plaats gehad eene fchandelyke onachtzaamheid, eene blykbaare_ onvoorzigtigheid, en dienvolgens een berispelyk gedrag. Al wat ik reeds heb aangevoerd, en al, wat my in den loop deezes werks nog

te