is toegevoegd aan je favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot T a f e r e e u 8ï'

«ter Staaten Vlag te hoonen, en den Admiraal Tromp te attaqueeren , zonder dat 'er tusfchen Engeland en ons eenen openbaaren Oorlog plaats had. Zy moesten zig te binnenbrengen, dat, in 'tbegin van 't jaar i-664., met verachting van het- konlings bezworen Tradaat tusfchen de beidé Natiën , Robert Holmes, met geheime last van Karei den tweeden gemunieerd , een groot getal onzer Schepen wegnam, onze bezittingen op de Africaanfche Kust vermeesterde, en van daar naar America (levende, alwaar hy'voor eerst Nieuw -Nederland ( door hem NieuwYork genoemt,) ten onderbragt, zo Wel als vervolgens de Eilanden Tabaio en St. Eujïachius: Zy moesten, zeg ik, zig herinneren dat Karei de tweede, ten overmaate van onrechtvaerdigheid, de valschheidhad om op de deswegens door den Staat gedaane klagten te antwoorden , dat hem die dingen ten volle onbewust waren, en hy daaromtrent niets geordonneerd had; dat wyders die Vorst, dreigen by laaghartigheid voegende, durfde declareeren, dat, zo de Staaten aan hunne Oost-Indifche Compagnie de gevraagde befeherming verleende , daar ondertusfehen dezelve door Zyne Onderdaanen ftraffeloos beroofd wierd, hy dusdaanigen flap voor eene Oorlogs -verklaaring zoude houden. Nog " moesten de Beftuurderen onzer Zeemagt zig herinneren, dat op den 23 Maart 1672. en zonder eenige formeele Vredebreuk met EnF ge'