is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 Schets van een

ten, men de gereedt.eogende Schepen, waar van hier gefproken wordt, by zyn Es^ minder had gevoegd; en indien, in de zekerheid, waar in men waarltk was, dat 'er niets te vreezen ftond in de Noordzee, voor zodanige overmagt, de bovengemelde Schepen ten fpoedigften waren opgezeild, had men onfeilbaar het Convoy van de Wezer bémagrjgd Maar in plaats van dit, bleef de Heer vanKinsbergen; wiens Inhructien niets het minste gewag van dat Convoy maakten, voor Texel kmisfen, en de Vice-Admiraal- Hartfmck hield -zich op met aan Uwe Hoogheid nieuwe ördres te vraagen tot de voorgeflagene Expeditie. — Wat wonderbaarlyker 'fchikkinoHoorluchtigste Vorst! Hoe veele -nuttclooze omhandigheden! Hoe veel kwalyk betfeedde tyd! terwyl het vyandlyk Convoy het oogenblik van uitzeilen beloerde en ook daade, Iyk in Zee ftak, op den „. Mey onder de zwakke bedekking, hier voren opgegeeven. Eindelyk kwamen de-.nieuwe bevelen, die de Heer Hartfinck van Uwe Hoogheid verwagtte, den i3den, opdagen; en die Vlootvoogd op den Mden, met twee Schepen van •f.ime-, een Fregat en een Snaauw, in Zee geftoken zynde , vereenigde zig nog dien zelfden dag met den Kapitein van Kinsbergen. Ttoor dezefamenvoeging bevond zig de Vice-Admiraal aan 't hoofd van een Esquader, beftaande

ui?