Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot Tafereel, 391

den Oorlog, die even als den voorigen zou gedreeven zyn geworden, hun den tydzouverfchaft hebben om de middelen te dwarsboomen, die men tegen hunne binnenlandfche aanflagen begon te gebruiken; en om hunnen fchurkachtigen aanhang te verlterken, ten einde om op hun beurt ons te regelen na dat de Keizer ons tot reden gebracht zou hebben.- Want zoodaanig was hunne begunftigde uitdrukking.

Dan, welke kunstgreepen de Cabaal ook geduurende den Oorlog met Engeland had in 't werk gefteld; en hoe finistelyk zy vervolgens zich ook van onze gewoone langwy ligbed en bediend had, om alle Alliantie met Vrankryk te beletten, was het echter omftreeks het midden van den Zomer van 'tjaar 1784. datmen Haagde in het ter neder ftellen van het ontwerp van dusdaanig verbond, maar de nieuwe pretenfien, eenigen tyd daar na door den Keizer tegen ons geformeerd, het voortduurend gefchil tusfehen dien Monarch en onze Republiek vergrootende, wierd het befiuit der Alliantie nogmaais cpgefchort. En het was juist in die omftandigheden, Doorluchtige Vorst, in welke de vriendfehap, de bemiddeling en befcherming van Vrankryk ons zoo zeer benoodigd waren , dat een Haagfche Schilder, Bolcmey genoemd, Schoonzoon van den Courantier Gosfe, en Schoonbroeder van Uwer Hoogheids Boekverkooper, dat is van den B b 4 eer-

Sluiten