Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398 Schets van een

van de Zaal waar in dat Feest gevierd wierd, vertoonden geene laage vleijerijen, geene arglistige zinfpeelingen, geene wanftallige offmaadelyke fchimpfcheuten , maar deze voorwerpen waren eenvoudig betreklyk tot het onderwerp en de pryswaardige beweeggronden , welke :ianieiding tot het Feest hadden gegeeven. Geduurende den luifterryken maaltyd, op welken de Dischgenooten wierden onthaald, liet zich een uitmuntend Mufiekhooren, en aan 't hoofd der Dischgenooten bevond zich de Heer Ambasfadeur van Vrankryk. De ingeftelde Gezondheden waren, ~- Lodeiryk dmXVI. —. Vrankryk, —

de Staaten van Holland, de Alliantie, den

Koophandel, — den Heer Ambasfadeur, — de Staaten Generaal, — de Republiek , den voorfpoed

"der beide Bondgenooten, de Stad Rotterdam,

en de Vryheid. — Met één woord de geregeltheid, gefchiktheid , de volmaaktfte hartelykheid, en eene algemeene vreugde heerfchten aldaar van het oogenblik. dat het Feest eenen aanvang nam, tot dat, waar op een elk ten vollen vergenoegt naar huis keerde.

Welk eene ftrydigheid , Do 0 rluchtige Vorst! welk eene verbaazende ftrydigheid tusfehen dit deftig en bedaarde Feest, en de zogenaamde Vrolykheden, welke in die zelve Stad , by gelegenheid van Uwer Hoogheids Verjaardag op den 8ften Maart 1783. hadden plaata gehad!... Dat vieren van dien Verjaardag

was

Sluiten