Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'des Volks op de Regeering. ij

| het besten van het gemeen. En dat is 't gunt j, ik wil: namentlyk; vox Populi vox Dei, yder 3 voor zig, God voor allen. Daar yder zigzel}, ven zoekt gaat niemant verlooren.

„ Vriend en nabuur heeft veel te zeggen, „ Maar laat altyds het werrik leggen.

. Dan het komt my voor, dat deeze Schryver zich in zyne redeneeringen en gevolgtrekkingen merklyk vergist; want het zy eens zoo, dat in alle andere formen van Regeeringen dan de Populaire, het welvaaren_.van v't genieën maar een dekmantel van eigen, zoude - zyn , ■ zoo volgt daar niet uit, dat het zelfde in Populaire Regeeringen ook geenplaatszbude hebben; en dat in dezelve ieder lid in ft byzonder niet meer zyn byzonder belang dan 'talgemeene zoude najaagen, onder fchyn van het algemeenc op ?t oog te hebben.

Die Schryver geeft zelve het genoeg te kennen, wanneer hy zegt, dat eige confervatie de opperfte menfehelyke wet is: want dit is toepasfelyk op ieder mensch in 't byzonder, maar niet enkelyk op de menfeheh,.voor zoo veel zy tot een lichaam van Burgermaatfchappy vergaderd, .over bet gemeen nut werkzaam zyn. Volgens dien Schryver zoude dan het gemeen nut niet worden gezocht clan voor zoo veel het tegen eigen nietflrydig is :enu.it het betrachten van ieders, nut in 't _byzonder zoude het algemeen nut ontftaan: is dit niet al vry wat paradox, en des teonnatuurlyker, aaiir gezien het niet wel te begrypen is, waarin een algemeen nut beftaan.zal,. en hoe het bctragt kan worden, zónder dat het in deczen,of geenen' deel e ftryde met dat van ieder in 't byzonder? . Niet minder faalt de redeneerir.g, welke deeB ze

Sluiten