is toegevoegd aan uw favorieten.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Volks op de RegeeviHg. 79

vier honderd Leden ingefteld, aan welken ftond de befchikking over oorlog en vrede, over de geldmiddelen, over het maaken van wetten, over 't geen daaglyksch ih de Stad voorviel, over de Verbonden, over het heffen van penningen ten dienfte der zaaken van Godsdienst en van de Zee. Deeze wierden jaa-lyksch veranderd, en uit dezelven een kleiner Raad van veertig ofvyftig Leden gemaakt, Pryt nes geheeten: de Raad van vier honderd werd 86. jaaren na Svlon door Qisthenes vermeerderd tot vyf honderd, het volk in tien Clasfen verdeeld hebbende: uit welken de vyfhonderd Leden by looting genoomen werden, en uit deeze wederom de yyftig. Aan deezen vyftig ftond het den StaatsRaad te vergaderen , denzelven te bellieren eri Volks-Vergaderingen te beleggen.

Alle deeze fchikking>.n waren, zoo het my voorkomt, ingericht om de Regeerders, in 't oeffenen van het hoogst gezag, de handen te binden, alle willekeurigheid daar uit te verbannen; en om aan het volk de uiterfte beflisfing van alles wat het hoogts gezag betrof, over te brengen, met deeze alleraanmerkelykfte bepaaling, dat het volk over niets ftond, dan over 't geen aan hetzelve door andere Leden van de Regeering wierd voorgedraagen.

In deeze algemeene Volks-Vergaderingen oeffende het volk alle deelen van 't opperfte gezag by meerderheid van ftemmen, zonder onderfcheid: het befloot over oorlog envreede: brak oude wetten, maakte nieuwen: ftelde hooge Magiftraaten en Amptenaaren aan: zond Afgezanten: fchonk het burgerrecht; deelde belooningen uit; en ftond als Rechter over de misdaa♦ien, van welken de wetten geen gewag maakten,

Doch