Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jün¥, STAATEN OORLOG. ïrfn if

land, fen uiterften nodig deden zyn: - Dat zylieden , gefteld zyude aan het hoofd der Regeering van eene ongemeen volkryke Stad ^ in dewelke de fmalle Gemeente reeds gevoel begint te krygen van gebrek, voortfpruitende uit werkeloosheid , vcrpligt zyn om dadelyk op de best mogelyke wyze te toonen, geene gelegenheid voorby te Willen laten gaan , om den welftand van het Land en van deszelfs goede Ingezeetéi nen te behartigen en vorderlyk te zyn, indien zylieden het behoorlyk gezag en de goede ordre, welke in eene Volksregeering alleen gevestigd zyn in het vertrouwen van de Gemeente en de Burgerye op derzelver Regenten , niet geheel en al zullen verliezen, en binnen korte alles het onderfte boven willen zien: Dat her.

hun was toegefchenen , dat de behandeling van zaaken, zedert eenen geruimeu tyd , en vooral zedert de rupture met Engeland , aan de geheele Natie , niet zonder reden, vieemd en onbegrypelyk was voorgekomen, dewyl men, niettegenfbiaride alle toegeellykheid aan het verlangen van Engeland, van dat üyk , jaareti agter den anderen , niet dan minagting, frnaad en iafultes hebbende ondervonden , welk alles nu nog was bekroond door een openbaren Oorlog , begonnen mee het wegneemen van een aanzienlyk aantal van onze Schéepen en het overrompelen van onze buitenlaiwfchi Posfesfien; nogthans in eenen weerlozen (laat gebleven was , en geene genoegzame maatregelen had genomen , om de Republyk in ftaat te ftellen tot verdediging van haare Vryheid, wel verkregen Regten, uitgebreide Navigatie en wettige Commercie: — Dat het nogthans eene onwederfpreeklyke waarheid is , dat de Leden der Regeering voorlang reeds van begrip waren,dat men zig principaal ter Zee , in behoorlyk postuur moest ftellen; gelyk zulks manifest is , uit de differente Refolutien in den jaare 1778 en vervolgens genomen ; uit verfcheidene raporten, Petitiën en Confenten tot meerdere en fterkere liquipagien van Oorlogfcheepen , en in het byzonder uit het raport v,in den 33

Miart 1779. — Dat niettegtnftaande de zoo evêa-

gemelde begrippen en de Refolutien van de Bondgenoot ten , om alle de Oorlogfcheepen van den Staat te' liq.aiperen en nieuwe aan te bouwen , nu , na verloop v<ui

lil. BEEL. B ZOO

Sluiten