Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa* avg. 2 A A K E N VAN t7Su

ring te willen conferveeren en verder zeegenen Ga. fehreeven in den Haage den 21 Augustus 178 r.'

(Langer iTond)

Ter Ordonnantielvan de Gecommitteerde Raaden.

(Was get.)

A. J. ROYER.

3ad u -.3vJsstsL vd<n3ti>$iuusr.ia.«a-,aft|| s ,;•>-,•! >TT

—— _

"at™f*utn 'Y] 'V^-A MW 30J.VÜ

CLXVII. Berigt van de Hollandfche Raaden en Ministers ter Admiraliteit op de Maaze op di Propofitie van Gedeputeerden van . Rotterdam, ter Vergaderinge van Hun Ed. Gr. Mag. omtrent het beklag eeniger Kooplieden van die Stad, dat aan hunne Scheepen, naar de Oostzee ge. destineerd, het Convoy niet zoude zyn geprafieerd. Nevens Bylaagen, daar tee betrekkelyk.

k.u^^ GROOT MOGENDE HEEREN \

XX/y hebben wel ontfangen U Edele Gr. Mog zeer ■ V V gerefpe&eerde Misfive en Refolutie van dén 1} deezer loopende maand, waar by dezelve hebben goed gevonden ons toe te zenden het geproponeerde ten dien dage door de Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam , ten einde wy U Edele Gr. Mog, daar op ten fpoedigften en wel uiterlyk voor de Expiratie dee?er week zouden dienen van berigt.

Gelyk nu de voorfz. Propofitie van de Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam voornamelyk rust op het beklag van eenige Kooplieden. dierStad, ter zaake dat aan hunne Scheepen naar de Oostzee gedestineert, niet

zou-

Sluiten