is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 sept. ZAAKEN VAN 1781.

en van een aanzienlyk gedeelte van 's Lands navale Magt weinige dagen voor dat Engeland den Oorlog openlyk aan de Republiek verklaart heeft, fampt verfcheiden andere zaken, welke voor en na gebeurt zyn , ongelukkiglyk maar al te veel aanleiding fchynen gegeeven te hebben, dat uit dit wantrouwen en misnoegen verders geboren is een vry algemeene haat tegens den perfoon en het Ministerie van den Heere Hertog van Brunswyk, welke als Confiliarius van Zyn Hoogheid den Heere Prince Erfltadhoüder word gefufpecteert de voornaame oorzaak van de gebrekkige directie van zaaken te zyn ; dat uit dit wantrouwen en misnoegen der goede Ingezeetenen de allernadeeligfte gevolgen voor de publicque rust en wettige conftitutie van dit Gemeenebest te vrezen zyn , welke het de pligt van elk weldenkend Regent is , zoo veel mogelyk te tragten voor te komen : of het derhalven niet dienlb'g zoude zyn, van aan Zyne Hoogheid den Heere Erfltadhoüder by Misfive het voorenltaande onder 't oog te brengen, en te betuigen, dat Haar Ed. Mog. tot voorkoming van de pernicieufe gevolgen, welke uit 't algemeen wantrouwen en misnoegen der Ingezeetenen , zoo voor de publicque rust, als voor de wettjp-e Conftitutie van dit Gemeenebest te vreezen zyn, ztg niet kunnen dispenfeeren ; Zyn Hoogheid op 't vriendelykfte en nadrukkelykfte te verzoeken, van den Heere Hertog van Brunswyk op de best mogelyke wyze te willen perfuadeeren, van zig aan de directie van zaken te onttrekken, en zig uit de Republiek te retireeren.

CLXXXIX. Advis van het Kwartier van ïVester* goo , in de Zaak van den Heere Veldmaarfchalk Hertog van brunswyk. Uitgebragt op den Buiten, gewoonen Landsdag te Leeuwaarden, in dato 3 September 1781.

Het Kwartier, perfisteerende by het Advis op 't 0.4. Poinct in de jongst afgelopene extraordinaris Landsdag, ter Staatsvergaderinge uitgebragt, vermeent tot na.

de.