Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijspel in een Bedrijf» Jennij.

"bat fchouwfpel is bekoorelijk; het zou mij aandoe? Hing verwekken.

De Gravin. Ik kom u met opzet halen, om dat gij en Milordï Van nabij zoudt onderzoeken het vermogen dat de liefde tot het vaderland op ons heeft, het ware vergenoegen ontfronft thans een ieders gelaat; de blinkende vrolijkheid, dat blanketfel der Natuur , verjongc de grijsaarts, en geeft hun een verfrifcht aanzien; de levendige en zuivere verwe, van zulk ene zagte kleur t drukt overal hare trekken in, 't is het geluk dat deze fchildering hervoord brengt, en het vermaak van den geeftgeeft aan delelijkfte zelve enige fchoonheid. Hier fpreidt de koopvrouw in haar winkel hare beufelingen tentoon, en herhaalt elk ogenblik, „ vrede! vrede! ik zal dan weer aan de Heren Engelfchen verkopen: " terwijl haar dogtertje met een lachende houding zegt: wel moeder hoe ziet er toch een Engelfch heer uit? wat verder ontmoet men enige ftraat-Poëten, die niet weinig dronken, hunne liedjes uitfchreeuwen, welke fchoon zeer liegt, goed en zelfs uitftekend zijn, en alles overtreffen, om dat het hart die gemaakt heeft: met één woord, gij zult zien dat bij de Hollanders hetgrootlte vermaak is in het heil van 't Vaderland, en het geluk van het gantfche menfchdom; hunne harten zijn gevoe-» lig, en wie ondervindt dit meer dan ik? ikzal den gehelen nagt danffen, ik zal den toon geven en de eerftezijn om helder uit te roepen, lang dure de vrede!

P a Mr-

Sluiten