is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m6 De Schoorsteenveger Prins

L o p e.

Als uwe Edelheid er maar mede te vrede is, daar komt het meest op aan.

G u s bi a n.

Het is waar dat .... Maar, Monfieur Lope! dat is nog niet geheel en al genoeg. De Prins ziet tegenwoordig bijna niet, dan door de ogen van dien Don Cefar, zijn Secretaris, die, het eens zijnde met de Signora Eleonore, zijne maitres. , Lope.

Hem de handen vol werk werk geven, niet waar? Dat behoort zoo.

G u s bi a n.

De Prins is zoo een goed (lag van een man ! die vrouw zoo verleidelijk, en die DonCefar zoo listig! zoudt gij wel zeggen, Monfieur Lope, dat ik hem hier heb zien komen, met godsvrugt in het hart, en geen enkele pistolet in zijn zak. Wel nu, dat Heertje was zoo dra niet weder in de kleren gedoken, of hij is zoo valsch als een Kat geworden, zoo fchelm» agtig als een Procureur, zoo trots als een pauw,zoo brutaal .... (*)

Lope.

(•) Schoon fommige Toneelftukken , exprwfelijk daar toe ingcrigt, wel de nart Vaderlandsliefde, de ware Vrijheid, en de ware heldenmoed in het voor/laan dezer deugden, mogen vertonen; endienvolgcndeuitdegefchiedenislen doen zien het nadeel van pauijfchappen , ftceds geborcn_woidende uit valfckc eer- er:

hetrs.h-