is toegevoegd aan uw favorieten.

De zaak der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DER INWOONEREN VAN GÜINEA. 89

tusfchen de menfchen ; en om hiertoe te geraaken zuivert het onze harten , veredelt onze gevoelens , boezemt geestvervoering in voor.de deugd, moedigt alle poogingen aan om het geluk tusfchen alle burgers in evenwigt te houden; en veroordeelt alle onderneemingen die dat geluk kunnen ftooren: zie daar den inhoud van dit verheven wetboek der Christenen: te vergeefsch doorblader ik het geheele Schrift, ik vinde geen het minste woord voor den flaavenhandel gunstig; niets waardoor de burgeroorlogen, de opligtingen, de geweldenaarijen, de verdrukkingen gewettigd worden: de flavernij ftrijdt zo zeer met de beginzels van den Godsdienst, als de dwinglandifche Leenregeering met die der Monarchij: men heeft reeds te lang de zedeleer van de ftaatkunde afgefcheiden; zij kunnen niet dan vereenigd bloejen : alle berekeningen die (trekken om de algemeene zeden te bederven, en de perfoonlijke veiligheid wegteneemen, zijn,ftaatkundigbefchouwd,even verfoejelijk als godsdienstig overwogen zijnde : en nimmer zal een Staat groot en magtig zijn dan wanneer deszelfs behoud de eerfte zorg der Regeering is : de flavernij der Negers is ontftaan uit de gierigheid der Blanken; zij is des veroordeeld door alle wetten des Euangeliums, die deeze drift verbieden ; mozes wil niet dat men eenig leed doe aan den armen huurling het zij hij een broeder of vreemdeling zij; en hij gebiedt den Jood iederen dag zijnen loon te geeven: de meeste Planters vinden wij afgebeeld in deeze trekken van job: zij laaten hen F 5