Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'des 'Volks op de Regeering.

si

gen kunnen vallen over eenbewind cfRegeering., op welke het volk eenen invloed hebbe , het zy onmiddelyk het zy by reprefentatie; en dat men in overleg neeme, op welke wyze men best zoo een Staats-vorm zoude inrichten , even gelyk men in beraad zoude kunnen leggen hoe men best eene Stad zoude ftigten , op eene ledige daartoe bekwaame plaats; maar het komt my niet minder vreemd voor, dat men over het invoeren van den invloed van 't volk op de Regeering denke ten aanzien van , een Land , daar reeds een Staats - verordening is, en daar alle de deelen en takken van 't bewind bepaald en geregeld zyn, dan dat men fprake van eene Stad te wil. len ftichten, daar airede eene Stad is.

Men zal zeggen, dat het hier. niet tè doen is, om eene nieuwe Stad te ftichten, maar om een oude Stad te verbeteren > te zuiveren van gebreken , en grondwettig te herftellen ; en dat 'er geen redenis, waarom een Staatsvorm, welke men bevind gebrekkig te zyn , niet zoude kunnen veranderd en op een beteren voetgebragt worden; en waarom de gebreken, abuizen, en ongevoeglykheeden. niet zouden kunnen weg genomen worden. Daar in fchynt, oppervlakkig ingezien, geen ongerymdheid in te leggen: ik zoude mede-ftemmen in de middelen -% om gebreken en abuizen weg te neemen, en de Staosof Staats-verordeningen te verbeteren, mits dat elk by zyn recht bleeve, en niemants recht ■gefchonden wierde; en mits het onbetwistbaar en erkend was* dat de aangewende middelen tot verbetering zouden ftrekken: ik, zoude mee-nen( om de zoo even gemelde gelykenis van een^Stad nog eens te gebruiken) dat de veranderingen in eenè Stad niet zouden dienen te ge* ÏL Stuk. C fëhie-

Sluiten