is toegevoegd aan uw favorieten.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•des Volks op de Regeering. 8/

in ondeugd andere Sraatsberoerders evenaart en zelfs boven die uitgemunt, maar te gelyk niet bezeeten hebben die deugden, welken de anderen bezaten. Ik agt niet ondienftig daar op wat aan te dringen, teneinde deHoofd-Perfonaadjen van de Landverderflyke beroerte, in onzen Burgerftaat aangeftookt, volkomen gekend worden.' Neem alle hunne daaden en bcdryven onder het oog, zoo met de mond, de pén, als anderzints verricht. Zy draagen overal de kenbaarfte teekenen van eene lafhartige ftouthetö; eene ontzinnige vermeetelheid ; eene verftande'ooze laatdunkenheid; eene opgeblaaz-en trotsheid; eene vuilaartige listigheid; eene bedrieglyke loosheid; eenen geest meer gefleepen op loopjes dan op beleid, meer door waan-dan door kunde gedreeven, zyne voornaamfte kracht in de trouwloosheid cn meineedigheeden ftellende.

Catilina had mede alle deeze ondeugden, maar teffens groote bekwaamheeden. Hy was kloek, dappermoedig, onverfaagt; gevat op dekrygskunde. Sallustiüs den flag befchryvende waar in zyn nederlaag een einde van de zaamenzweering maakte, én Romen uit het yslyk gevaar redde, fprcekt van hem (C. lx.) op deeze wys: (n „ Ondertusfchen ftond Catilina met ,, de bekwaamfte benden aan 't hoofd: fchoot „ den noodlydendente hulp : voerde frifch volk „ in plaats der gekwetflen aan; zorgde vooral-s; „ ftreed zelve veel j bragt zelfs den vyand Hagen

„ toe;

(O Interea Catilina cum expeditis in prima ade verfkffc -labovantibus fuccurrere: integros pro fauciis arceifere: qr&flfe providere : multum ipfe pugnare; fffipe hoftem fenre: ftrenui militis, & boni Imperatoris officia fimul exfequebauir. F 4