is toegevoegd aan uw favorieten.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x 18 Dê Voor- en Nadeelen van den Invloed

„ en de Gemeente , door de lasten van den oorlog fc». „ v<m vermogen gedrukt, leende ligtelyk het oor 3, aan de kwaade verdenking".

Dit zelfde vertoog geeft ons een gedeelte van het antwoorddes Prinsfen aan de Afgevaerdigden der Bondgenooten; behelzende onder anderen, dat de Prins zich aan dezelven ,, beklaagde „• dat de kwaalyk onderrigte Gemeente' „ hem hieldt voor de oorzaak, dat met een „ magtig leger, geduurende een geheel jaar, „ niets was uitgevoerd, en,dat men dit aan zyn „ verzuim of verkeerd beftuur toefchreef", [het zelfde verwyt is in onze dagen aan Prins Willem den V. gedaan] „ als hadde hyhet geld nutteloos „ verfpild, of tot zyn eigen voordeel verbezigd: „ dat anderen hem lasterden, aljlondt hy naar de „ Oppermacht van 't Land, en dat hy als zodaa* „ nig in blauwe boekjes werdü doorgeftreeken", [niet alleen in blauw Boekjes, maar in Nieuwpapieren, onder de gunst, v.an ftedelyke Hegeeringen gefchreeven, gedrukt, en uitgegéeven, is Prins Willem de V. op gelyke wyze als zodaanig doorgeftreeken.] Het antwoord is te vinden in het voornoemde Ilde Deel van den Bundel van onuitgegeeven Stukken , en waerdig dat Uweled. Geftr. het eens leeze.

Heef/;,men dan Prins Willem den ï. door lo* genen lastertaal zoeken te bezwalken, heeft men gepoogt het dien Vorst moede en mat te maaken, en in zyne goedhartige en welneemende raadflaagen te wederftreeven, wat wonder dat Prins Willem de V. diergelyke bejeegéningen van eenige verdwaasde Heerschzuchtigen ontmoet heeft. De natuur leert ons , dat dezelfde oorzaaken altyd dezelfde uitwerkingen voortbrengen, en de historie der menfchelyke bedryven bevestigd