Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Volks op de Regeering. 21

„ Het voorledene, den fpiegel van het toekom„ ftige, raadpleegende, zien wy, hoe gemaklyk „ het valt, de ligtgeloovigheid van'Nederlands „ Volk te bedriegen , en wat het niet al zou ,,*'durv'en beftaan, aan het hoofd hebbende ee„ nen Prince van Orange , van eenen ftouten „ en onderneemenden geest, en juist daarom al„ toos' des te geduchter, om dat het aan een „ lichaam, uit verfcheidene Leden famenge,, fteld, ten uiterfte moeilyk valt, de "Volksvry„ heid te verdeedigen tegen de looze en wel ,, overlegde aanflagen, door een éénig brein „ beraamd, en in de uitvoering door dén blin„ den yver eener woefte menigte onderfteund. — „ Dit vooruitzicht is zonder twyffel verfchrik„ lyk, en — dat den fchrik ten top voert! moog-

„ lyk is het niet verre af! Het Volk eischt

„ thans, als uit eenen mond, zyn aandeel in de „ publique zaaken. De denkbeelden van eenen „ Republikynfchen Volks-invloed hebbeneenen „ zoo fterken-indruk gemaakt, en zulke diepe „ wortelen gefchooten, dat het zedelyk onmo,, gelyk] geworden is dezelven uitteroeïen. Alles „ kondigt eene zekere, eene algemeene, Navol„ ging aanwan het glorieryk Voorbeeld, door de „ Provincie Utrecht, en nu onlangs ook die van „ Overysfèl, gegeeven! — In deeze belangryke „ worsteling, moet een van beiden gebeuren: het „ Volk zal den ftryd of winnen, of verliezen. In „ het eerfte geval; daar men de denkbeelden , „ van den invloed des Volks op de Regeering zich „ alomme zoo fterk als fpoecüg ziet uitbreiden ; „ daar duizenden pennen die met al het vuur der „ welfpreekenheid aandringen; daar de natuurly„ ke trek tot alles, wat de eerzucht van elk by„ zonder Burger, (die door zulk eene gebeurteB 3 „ nis

Sluiten