is toegevoegd aan uw favorieten.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Volks op de Regeering. 103

dat zy hunne begrippen boven die van hunne medeburgeren hebben willen doen dry ven, 't welk tegen hunne ei^en leerftelfels over de vryheid aanloopt: 2 'i om dat zy aan hunne medeburgeren de vryheid hebben willen beneemen van anders als zy te denken: 't welk niet minder ftryd tegen hunne leerftellingenvan de vryheid: 30. om dat zy de iïaatsvorm naar hunne begrippen hebben willen veranderen, 't welk een hooggaande misdaad is, van wat begrip men ook mooge zyn: 4°. om dat zy dit met geweld hebben willen uitvoeren, en daar toe geweld en vervolging gebruikt hebben , dat boevenwerk is: 50. omdat zy het gedaan nebben tegen hunnen eed, dat allergruwlykst is: 6°. omdat zy daar door het land in tweefpalt, beroerte en tot eenen ftaat van zwakheid en bederf gebragt hebben, daar dezelve (myns oordeels) nimmer van zal te herltellen zyn, dat allerfnoodst is. Cicero had hét geluk orn de faamenzweering van Catittn* te breeken, en te doen veriluiven; maar hoe weinig tyds verliep 'er, dat de vyanden van Cicero wederom boven dreeven, en hem als banneling uit Romen dedenvertrekken"? De fchandelyke neigingen van Catilina, of liever het zedenbederf was te Romen zoo diep ingeworteld, dat de gevoelens, begrippen en uitzichten van Catilina met zynen dood niet mede geltorven waren. Zy bleeven daarna even llerk woeden , en wy zien ze van dien tyd af in de hiftorien worstelen, zonder mengfel van die deugden, welken de Romeinen te vooren zoo geacht en eerbiedwaerdig gemaakt hadden. Cicero gebannen , werd kort daarna te rug geroepen. Hy keerde in een praal, die alles te boven ging. Zyne opgeblazen Redevoeringen, uit welke het verval der waare grootheid van de Romeinen te befpeuG 4 ren