Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Volks op de Regeering. 14?

den; en dat, aan deezen de gevaarlykheid van 'c beftaan derzclven gezien zynde, van de anderen het gevaar niet moest afgewagc worden. Ik maakte op die redenen verfcheide aanmerkingen, hier op nederkomende: ie. dat het, nauwkeurig gefprooken, niet waar was , ten minfte niet algemeen waar, dat de Oranje-Sociëteiten aangelegd zyn geworden om de Patriottifche te balanceeren. Zy zyn aangelegd geworden hoofdzaaklyk om te doen zien, om een klaarfprefckend blyk te kunnen geeven , dat de Patriotten onwaarheid fpraken, wanneer zy voorgaven, dat het beste, het verligtfte en 't grootfte gedeelte der Natie op hun zyde was; gelyk zy het in hunne Requesten en Declaratoiren, voorgaven. Waren de Oranje-Sociëteiten opgericht geweest om die der Patriotten te balanceeren, dan hadden zy vooral in 'de eerfte plaats Wapengenootfchappen en Wapenoefeningen moeten aanleggen, het welk van hunne zyde niet is gefchied.

2e. Dat het nadeel of het kwaad door de Patriottifche Sociëteiten te wege gebragt, niet is voortgefprooten, om dat zy genootfchappen ofgezelfchappen gemaakt hebben, of tot genootfchappen engezelfchappen zyn gevormd geworden; maar om dat die genootfchappen en gezelfchappen met heil* looze oogmerken, en tot heillooze einden zyn aangelegd geworden; om dat die geenen, die hetmoeften hebben voorgekomen, zich dit niet aangetrokken hebben; en om dat zy aan die genootfchappen toegelaaten hebben afzonderlyke gewapende Burgercorps op te richten, hun daar door aanleiding bevende om eene macht in handen te krygen,°van welke de fchadelykheid en 't gevaar zich naderhand geopenbaard heeft.

3e. Dat iet diergeJyks niet te vreezen is van de K a Oran-

Sluiten