Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Volks op de Regeering.

235

Ambachtsheeren te noodzaaken , zulken uit het bewind hunner heerlykheeden te ftellen, die o-etoond hebben mede aan de laatfte beroerte fchuldig te zyn , en daarom niet behooren in eenig publyck beftier geduld te worden V ls de authorizatie op Z. D. Hoogheid verleend, by Refolutie van hun Ed. Gr. Mog. van den siften Oftob. 1787. om, door alle meest bekwaame middelen en wegiïn, de gemoederen vande Burgeren en Ingezet eenen met de Regenten te confotideeren, en te verhcelcn, alle geschillen uit den weg te ruimen, mitsgaders ■ de rust te herstellen, door die Staats-Refolutie aan de Steden bepaald, en van het platte Land ukgeflooten ? zal de binnenlandfche rust ooit herfteld geraaken, indien de Patriotten niet overal gekortwiekt worden , zoodaanig , dat zy nimmer de vlucht zoo hoog kunnen neemen, van als havikken op de Oranje-Lieden te vallen en die te verflinden?

Zoude men zich ook verbeelden, dat het met de Stadhouderlyke waerdigheid zoude ftryden, dat oe Heer Stadhouder' genaakbaar ware voor menfchen uit den Burgerftand, en aan dezelve gehoor o-ave. Moeten het alleen zekere Regenten of hooge Amptenaaren zyn, die toegang tot den Vorst hebben? (a) Saavedra fpreekt 'er anders over: hy Wil, dat de deuren ten Hove, even zoo wel als die der Kerken, voor ieder een zullen open liaan. Hyacht, dat het niet genoeg is,

- dat

(a) Aedtum [acrarum porWe femper patent: pateant & illae palatinorum , qu'ia Principes \nfiar denrum funt , & ïamqidm arae , (uti diximus) ad quas pretibuS fuls in ajfiflfiona recttrrit populus. Syrob. XXSI-i.

Sluiten