is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelmatige roskam, in één-en-twintig geestige en satyrique vertoogen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 84 )

niet: Wy durven ons beroemen met onze lezers eerlyfc en voor de vuist te handelen , ten minsten eerlyker als zekere onwaardige tooneelbaazen met zekere poëeten. De eerste brief dien wy hier plaat fen is van den eerzaamen Joan Coenraad van der Plak , en behelst een antwoord op pns cartel aan zyn cd. 111 ons vorig vertoog geplaatst; wy laaten taal en fpelling zo als die oorfpronglyk is; want wie zou aan het werk van een' fchoolmecster iets durven veranderen veel min verbet:ren?

RlBDAACTEURS FAN DE ROSKAM !

• Ik hep om zo te fpreeken jelieder atfertenfie op myn in jelieder laaste nommer geleefen. Wat UEd. om zo te .fpreeken fegt dat ik TJE. in een wynhuys zo leelyk uytgemaakt fou hebben, is om zo te fpreeken de waarhyt, maar wat feyt een mens niet in dronkenfehop dat hêm om zo te fpreeken nugteren berouwd. Ik fal bet UE. maar bekennen, ik hat een borreltje te veul gedronken , en dan gaat een tong fael, doch UE. fult om fo te fpreeken toch geen tongen/pel geloven ; en als UE. zatisfakfie wil hebben , ben ik tot jelieder dienst; ik heb van de 3 wegen die UE. myn aangewecfen hept, om fo te fpreeken de eerfte gekoofen , want in de Nes fou ik om fo te fpreeken net gefien fyn as een rottigge kool by een groenvrouw, en te Reeswyk heb ik geen boodfehop, ook kan ik om fo te fpreeken niet zwaddronneercj? „ of het moest m« de plak teugen een ongewapende jonge wefen die fyn vraagen niet kon, anders ren ik om zo te fpreeken fterk voor de rust en vrede, en daarom fou ik UE. yrindelyk yerfoeken myn voortaan pngemoeit te laaten, ik fa] UE. van myn kant no.>yt weer reden van ongenoegen geven , door het maaken van ftukken, die om ft> te fpreeken niet deugen, niet alleen dat UE. hit zegt, maar de heek wt-erelc lacht 'er myn