Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

Dan , fmts men zich niet ontzien heeft, ter kwader trouw, indien het door een der leden dier Maat[chappy, of op eene lage wyze, met vertreding van alle welvoeglykheid, indien het door een' der genoodigden of toegelatenen van den verhandelaar verricht zy, voorlezingen, in een befloten gezelfchap, in eenen vrindenkring gedaan , aan het algemeen , in zeker tydfchrift, op eene fpottende wyze bekend te maken , en hierdoor niet alleen de verhandeling, maar ook den verhandelaar, belagchelyk ten toon te feilen, zoude ik byna overreed zyn, om alle myne voortbrengfelen , ze mogen dan zyn zo ze zyn, ter drukperfe te-' leveren: ten minste kon ik dan my beter getroosten de aanmerkingen, welken by de uitgave waarfchynelyk zullen gemaakt worden , over wier waarde alsdan ieder in ftaat is te oordeelen, dan dat de eene of andere tyd- brood- of kwaadaartig paskwilfchryver, uit eenen duisteren hoek, zynen aanval doe, zonder dat iemant in Jlaat zy , de waarde der aanmerkingen van den hongerigen fchryver ie beourdeelen.

Maar mogelyk denken myne lezers, welk een verband heeft dit voorbericht met het treurfpel, voor het welke het geplaatst is? Het is waar, het heeft 'er geen verband mede : doch ik maak van deze gelegenheid gebruik, om, openlyk, myne ge* 4 dach-

Sluiten