Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mozart , die ook in dit fluk, lij de kunstkenners den koogsten roem heeft vervorven , mij ook aan , eie vertaaling van dit Zangfpel te onderneemen. IPaar ik dan eindelijk

4. Het verlangen van Commisfarisfen van den Natio. naaien Schouwburg dezer Stad bij kan voegen, welken, niet zonder reden , meenden , dat hetzelve op het Nedcrduitsch Tooneel vertoond wordende, niet minder zoude voldoen , dan het tot heeden, op verfcheidene Tooneelcn in Duitschland, als ook op den Hoogduitfchen Schouwburg in deze Stad, reeds verfcheidene maaien gedaan heeft.

Deeze redenen voor mijne Leezers opengelegd hebbende , zal niets mij aanger.aamer zijn , dan dat de uit/lag aan die goede vervfagting moge beantwoorden; en dat dus deeze ■mijne uitfpanningen tevens dienstig mogen zijn ter bevordering van het goede, het welk men altoos , met het aangenaame op den Schouwburg, moet trachten te vereenigen.

A 4 P E II-

Sluiten