is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 De Twee Vrienden.

Melac de zoon.

Hoe?

Paulina. Zyne dogter. . . .

M e l a c, de zoon.

Zyne dogter!

Paulina.

Zyne dogter, de vrugt van een geheim hnwelykfc die u kent, die u bemint,biedt uwen vader honderd duizend Ecus aan, die zy aan de gefchenken en de fpaarzaamheid van haaren vader te danken heeft....

Melac de zoon, met verontwaardiging.

Ten prys van myne hand!... Wy waren nog niet genoeg verlaagd, daar ontbrak ons deze hoon.

Paulina, fchreijende.

Ik heb wel voorzien dat uwe hoogmoedige ziel zulk eene weldaad zoude verwerpen.

Melac de zoon, woedend.

Zy verwekt afgryzen in my. De dienst, en hy die denzelven aanbiedt, en zy welke dien wil bewyzen, ik vloek hen allen. . . . Het was dan om deze reden dat hy alle denkbeeld van onze vereeniging verwyderde? Hy hadt my deze fchande toegedagt: hy verachtte my voor dat het ongeluk my verpligtte alle beledigingen te dulden ! Maar ik zweer voor uwe voeten Paulina, dat deze dogter zonder naam, zonder ftaat, van haare ouders verlochend, al ware zy

nog