Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. sxi*

uen der deugd: het is dat van eenen machteloozen booswigt.

De Admiraal heeft eenen zwaarmosdigen en wancrouwigen inborst, dus gevormd door eene langduurige ondervinding van rampen. Hij haat de De Gut/es zoo fterk , als zij hem haaten ; maar zijne grootmoedige ziel belet hem, zvnen Koning verdagt te houden. In zijne ontwerpen, welke hij aan Karei mede deelt, ontwerpen welke hij in de daad -had gefmeed, befchouwt men een werkzaam, uit' gebreid en vaderlandlievend vernuft , maar welk door de ongelukkige omltandigheden rampzalig voor Vrankrijk was geworden.

De Kanfelier De CHopital is uitfteekend deugdzaam. Hij fpreekt de waarheid met mannelijke en ronde taal. Een vriend der braaven, een vijand der fnooden, maar traag ir» hen te verdenken, wilde hij gaarne alle partijfchappen verzoenen. Hij bekleed eenigzins de plaats der Griekfche chooren. Zijne deugd, zijn vernuft , zijne hooge jaaren zetten zijn gezag een groot gewigt bij. In zijne redeneeringen , fomtijds zeer heevig, altijd vol wijsheid, herinnert hij de voorledene tijden aan zijne toehoorderen, hij bezit de zeden van eenen braaven grijzaard, eenen ftaatsman en eenen geleerden.

Da oprechtheid , het verwouwen en de goedaartighsid kenfchetzen den inborst vaa

den

Sluiten