is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 K A R E L de IX.

De koning van vrankrijk, tegen den Kanfelier.

Gij zwijgt, Mijnheer ?

De kanselier. Sire, vergun mij. . . .

De koning van vranrijk. Gij weigert dan , uw Koning met uwen raad te dienen !

D e kanselier.

Wel aan Sire , gij beveelt het; ik zal fpreeken. Men maakt grooten ophef van den heiligen ftoel , en van dankbaarheid : kan er ondankbaarheid plaats hebben , daar geene verplichting is ? Ik zou u integendeel ondankbaare Paufen kunnen opnoemen : Europa heeft eene menigte Koningen tot derzelver befcherming het harnasch zien aangespen , en hunne macht is gegrondvest in het bloed der helden. Onderzoek onze aloude gefchiedenisfen ; wie heeft hen totdien luisterrijken ftaat doen opklimmen ? wie heeft hen, die onderdaanen des Keijzers waren, tot oppergebieders verheven ? zij z:jn hunne grootheid aan eenen uwer voorouderen verfchuldigd; en welk gebruik hebben zij gemaakt van die aan hun betwiste macht ? zij hebben

/