is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 K A R E L de IX.

gif, onder uwe onderdaanen verfpreid , ook uw Hof heeft befmet. Ach Sire ! wat uwe onderdaanen betreft , zoo gij hen moet beklagen, gij hebt echter het recht niet, om hen te dwingen. De minfte der ftervelingen is meefter van de gevoelens van zijn hart ; de tijd brengt alles weder te recht ; het is niets dan eene dwaaling ; en , zoo men hen voor een oogenblik heeft kunnen verleiden , weldraa zullen zij weder op het rechte fpoor gebragt zijn. Maar zich een recht aantematigen , dat alleen eene overweldiging zou zijn ! den geest te bevelen , van niet te dwaalen ! neen, neen; dat zou de weg zijn, om de voorgaande onlusten te doen herleeven. Ieder zou , uw bevel lezende , de wapenen aangrijpen ; gij zoudt nogmaals in onze verwoeste landftreeken de burgeren onderling zich zien ontzielen , en onverzoenlijk door het verbreeken van zoo veele verbonden, zouden zij door u zeiven gedwongen zijn , om mis-, daadig te worden. Een burger van Vrankrijk en onderdaan van vijf elkander opgevolgde Koningen , bedienaar van deszelfs wetten onder de Regeering van uwen broeder en van u , is mijn eenig doelwit , deszelfs duurzaamen welvaart te vestigen :

ik