Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Clavigo.

daadigheid,) de ongelukkiger) dreigen, en geeft den vrienden, die hem aanfpreeken, ten antwoord, „dat „ de Franfche dames zig wel in agt mogen neemen; „ dat hy ze uittart om hem te benadeelen; en dat „ het hem, indien zy 't waageu, iets tegen hem te „ onderneemen, weinig moeite zal kosten, haar on„ gelukkig te maaken in een vreemd land, daar zy „ zig zonder hulp en befcherming bevinden." Het arme meisje werd, zo dra zy dit vernam, van geweldige ftuiptrekkingen overvallen, welke haar den dood dreigden. In deeze drukkende elende fchryft de oudite naar Frankryk, over den openbaaren hoon, haar aangedaan. De broeder, uitermaate verfchrikt door dit berigt, verzoekt zyn affcheid , om raad en hulp in eene zo netelige zaak te verfchaffen. Hy fpoedt zig van Parys naar Madrid. Deeze broeder, die, om in Spanje een onfchuldige, ongelukkige zuster te wreeken. zyn vaderland, zyne pligten , zyn huisgezin, beroep, vermaak, in één woord, alles verlaaten heeft, ben ik. Gewapend met de beste zaak en met een onverwrikbaar befluit, kom ik hier, om een' verraader te ontmaskeren, om met bloedige trekken zyne ziel op zyn aangezigt te tekenen. Die verraader zyt gy. Clavigo.

Mynheer, hoor naar my.... Ik ben.... Ik heb... Ik twyfel niet...

De Beaumarchais. Val my niet in de rede. Gy hebt my niets te zeggen, en veel van my te hooren.... Om een' aanvang te maaken: wees zo goed, en verklaar, in't byzyn van deezen heer, die voorbedagtelyk met my uit Frankryk

Sluiten