is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Bedryf. 85

F l i n k. ~)

Waarom is hy dan gaan Ioopen ?

Punt. * Weet ik het, wat duivel hem verleid mag hebben!

DERDE TOONEEL.

De vorigen, Holbeek de zoon, door de wagt ingeleid, Sergeant.

Holbeek de zoon, by bet inkomen, in zig zeiven.

„ God dank! Het is voorby, en myn vader is gered!"

Sergeant, dit zeggen hoorende , en daar over verwonderd.

Wat is dat!

Punt, valt Holbeek de zoon om den bah met weenende oogen.

Broeder! wat hebt gy gedaan?

Holbeek de zoon. Schrei niet broeder! Ik ben heel wel.

Punt.

Heel wel!

H o l b e e k de zoon. Ja! Dat is voorby. (Hy gaat zitten.)

Sergeant. Wilt gy den Chirurgyn hebben, Holbeek?

F 3 Hol-