is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eersté Bedryf. 225

Gebrek was hec minfle; Ik heb tot op dit oogenblik nog iets gehad. . . . Myn laatften penning heb ik zo aanltonds voor een nieuwjaars gifte belteed. . . . Voor voedzel had ik niets noodigi eeten konde ik niet! . . . myn kommer Ifeeft my gevoed. . . . Maar die vernederingen, Karei! . . . Vernederingen . . . de natuurlyke gevolgen van een gebrek, dat dagelyks zigtbaarer wordt ... die heb ik moeten verdraagen. De Waard, het ongevoeligfte fehepzel . . . myn laatfte fak heeft hy weggenomen; en de redenen, die hy daar van geeft ... o die gingen my als dolken door de ziel. . . . Met het gebrek was ik reeds bekend, maar affronten, verachting, fmaad. . . .

Karel.

Verachting! Smaad! Karolina? Wat kan die laaghartige de ftoutheid gehad hebben u te zeggen ? . . . Spreek Karolina! ... Ik zal. . . .

Karolina.

Geene ontydige drift Karei! De tyd van vernedering is gekomen . . . ydere gedagte van wraak is thans ontydig ... en vooral verdient zulk een elendige niet, dat gy u tegen hem. ... Hy is beneden uwen toorn; . . . Hy is beneden de menfchelykheid gezonken. ... o 1 Ik heb eene afgryslyke behandeling moeten ondergaan. . . . Bedreiging van uit den hnis gezet te worden. . . . Nog erger; De grievende fmaadreden, dat ik vry kwartier op 't Stadshuis. . . . Nog ysfelyker taal, mvn Karei! . . . Overluid zyn vermoeden uit te drukken wegens myne P ver-