Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf." ai

nederzetten, van my te kopen; ik verkies dit goed niet te behouden, want ik verkies, wat gy ook moogt praaten , niet op 't land te kwynen ; maar even weinig als ik het verlang te behouden, verlang ik het ook te verkopen; ik wenschte het te kunnen weg fchenken,zo ik dat veilig koude doen, en de heer Bernois daar in bewilligde.

Grandison.

De beer Bernois daar in bewilligde! veilig konde doen! Vader!

Merchant.

Begrypt gy dan nog niet wat ik wil ? en moet ik u dan alles van ftukje tot beetje verklaaren? Gy weet dat uw oom Harwood met den heer Bernois, al dien tyd, dat deze zyn verblyf in Engeland heeft gehouden , in de- allernaauwfte vriendfchap geleefd heeft; gy herinnert u ook, hoe ik u meer dan eens myne fpyt heb uitgedrukt,dat, naar alle waarfchynlykheid.de hand van de beminlyke Arabella aan uwen neef Eduard ten deel zou vallen; Ik had inderdaad alle hoop deswegen voor u reeds opgegeven, maar fints de onwaardige Eduard Harwood alle zyne achting by yder fatzoeulyk man geheel vernield heeft, is myn voorig verlangen weder levendig geworden: Wilde de heer Bernois gehengen,dat ik u myn villa franca afrtond om het aan zyne beminlyke dochter uit uwen of mynen naam als een bruidfchat aan te bieden , ik zoude my dubbeld gelukkig achten deze verbindtenis .voltrokken te zien , omdat het huwelyk uit eigener aart u tot meerdere bedachtzaamheid in uwe verteeringen brengen, en zulk een B 3 voor-

Sluiten