is toegevoegd aan uw favorieten.

Bevallig quadrille, inhoudende een viertal verhaalen van waare gebeurtenissen [...]. [Niet vertaald.]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<• •>

Jen, het zucht onder eene nog veel verfchrlkkelyker plaag , geweldige aardbeevingen bragten dit gewenschte land, dit aardsch paradys , menigmaalenop het punt van zynen ondergang, keerden bloeijcnde (leden om, veranderden dezelve in puinhoopen, en Hortten hunne inwooners in de grootfle ellende door het vernielen van hunne bezittingen. Niets beflaat zonder vuur, dit is de bron van het leven en van alle vruchtbaarheid ; dit vuur, inwendig door onzen aardbol verfprcid, is, zegt men, de oorzaak deezer verwoestingen; wanneer het in al te groote maat op zekere plaats te faamen vloeit en begint te werken, zoo tracht het eenen uitgang te vinden, waar door de gantfche aardbol gefchokt wordt, tot dat dit clement zyne voorige rust weder heeft aangenomen.

Op deezen tyd dan ondervondt men in Peru eene der verfchrikkeljkfte aardbeevingen, welke daar tot dien tyd toe immer hadden plaats gehad. Na een zeer zM'oelen en (lillen dag hoorde men by den aanvang van den nagt een onderaardsch geluid, op dc ééne plaats wat vroeger dan op de andere; dit wierdt opgevolgd van geweldige fchokken; de ftad Quito leedt het meeste by deeze ontzettende gelegenheid, haare fchoonfte gebouwen wierden gefchud en tegen