Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENINGEN. 2$

"ïooze kringen rondloopende, te zaamen werke» tot opbouw, uitbreiding en verrijking van den Koophandel,1 alsdan moogt gij zeiven, mijne heeren! de fomme der verplichtingen opmaaken, welke de menfchelijke Maatfchappij in 't algemeen, en de Koophandel in 't bijzonder, aan de Chemie verfchuldigd zijn.

Ziet daar, mijne heeren! mijnen voorgenomen >aak ten einde gebragt, en u allen, zoo ik vertrouwe, eene genoegzaame aanleiding te hebben verleend om te bezeffen, tot'welk eenen prijs de Che■mie door den Koophandel behoore gefchat te worden.

Dan, offchoon ik duchtte uwen aandacht reeds » 'door een onderwerp niet aangelegd om uwe verbeelding te ftreelen , te hebben vermoeid, ben ik 'nochtans genoodzaakt u te bidden, mij nog weinige oogenblikken met denzelven te begunfti'gen, ten einde ik een paar tegenwerpingen aanroeren, beantwoorden , en mijne Redenvoering, op eene gepaste wijze, befluiten moge?

„ Ja, zullen veellicht eenigen zeggen, wij zijn „ overreed dat de Chemie alle de door u genoemde „ voordeden den Koophandel hebbe aangebragt; „ dan naardien zij dit reeds gedaan heeft, en wij „ derhalven reeds lang in het bezit van alle die „ fchatten zijn, kan het ons vrij onverfchillig wee,, zen, van waar ons die zijn aangekoomen. Nooit „ beoefenden wij de Chemie, naauwlijks wisten wij,

dat 'er eene Kunst ware, die deezen naam draage;

en, ziet! wij hebben niettemin in alle die voor„ rechten gedeeld."

Ik zwijge van de ondankbaare en zich zeiven verft 5 laa-

Sluiten